Fulya Mah. Aytekin Kotil Cd. İnci Apt. No:27 D:25 34360 Şişli İSTANBUL
Marka Devamlılığı

Marka Devamlılığı

markanı tescille

Marka Devamlılığı

Yenileme: Marka koruma süresi on yıldır. Marka hakkının devamı için marka Kararnamenin 41 inci, Yönetmeliğin 16ncı ve 17nci maddelerinde belirtilen koşullarla ve süre içerisinde yeniletilmelidir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır. Yenileme isteminin yapılması ve yenileme harç ve ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda yenileme istemi,ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir.Yenileme başvurusu, A4 normunda, başlıksız düz beyaz kağıda daktilo veya bilgisayarda marka numarası da belirtilerek yazılan bir dilekçe ve yenileme harç ve ücret ödenti belgesi aslı ile yapılır. (Elektronik Ağ sayfasında verilen "Marka Tescil Yenileme Formu" ile başvurulabilir.) Yenileme, marka sahibinin veya vekilinin talebi üzerine gerçekleştirilir. Yenileme talebinin kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

a) Talep dilekçesi,
b) Yenileme ücretinin ödendiğini gösterir belge,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

Bir yenileme talebinde sadece tek bir markanın yenilenmesi talep edilebilir. Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, yenileme talebine ilişkin olarak, başvuru sahibinden gerektiğinde noter tasdikli de dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.

Unvan, Adres veya Nev'i Değişiklikleri: Unvan, adres veya nev'i değişikliklerinin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

a) Talep dilekçesi,
b) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir belge,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

Değişikliğin nedeninin aynı olması kaydıyla, değişiklik talebi bir veya daha fazla
marka tesciline ve başvurusuna ilişkin ise bu durumda tescil ve/veya başvuru sayısına bakılmaksızın tek bir ücret ödenir.
Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, değişiklik talebine ilişkin olarak, başvuru sahibinden gerektiğinde noter tasdikli de dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.