Fulya Mah. Aytekin Kotil Cd. İnci Apt. No:27 D:25 34360 Şişli İSTANBUL
Marka Rehin

Marka Rehin

markanı tescille

Marka Rehin

Tescilli bir marka, işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Rehin edilen marka üzerinde; yenileme veya adres değişikliği hariç, rehin alanın onayı olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.Rehin talebinin marka siciline işlenebilmesi için; istem dilekçesi, rehin sözleşmesi, marka tescil belgesi aslı ile rehin ücreti ödenti belgesi aslı gerekir.

A. Marka Rehni, rehinli alacaklının alacağından vazgeçmesi, rehin bir koşula veya süreye bağlı ise bu koşul veya sürenin ortadan kalkmış olması veya markanın icra yoluyla satılması ile sona erer.
B. Marka Hakkından Vazgeçme: Marka sahibi aşağıdaki belgelerin Enstitüye sunulması koşuluyla marka hakkından veya markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçebilir;

a) Vazgeçilmek istenen markanın numarasını veya markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçilecek ise bu malların ve/veya hizmetlerin sınıf numaralan da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep dilekçesi,
b) Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini kapsayan noter tasdikli vekaletname veya söz konusu vekaletnamenin noter tasdikli örneği,
c) Talep eden marka sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter tasdikli örneği,
d) Talep eden marka sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter tasdikli örneği,
e)Ücretin ödendiğini gösterir belge.